Leveringsvoorwaarden

Kantoorkastenshop.nl
Onderdeel van Dyvinci BV

Ophoviuslaan 104
5212 AR 's-Hertogenbosch
Tel: 073-7200722

Kvk Breda 57549427
BTW.nr. NL852628328B01

Algemene leveringsvoorwaarden Kantoorkastenshop.nl

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Betalingscondities

Bij betaling op rekening dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan zonder enige vorm van betalingsaftrek. Kantoorkastenshop.nl behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullenden voorwaarden te stellen. Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendoms voorbehoud en blijven onder welke vorm dan ook eigendom van Kantoorkastenshop.nl, totdat hiervoor de volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen. Leveringen worden opgehouden als er facturen langer dan 14 dagen openstaan.De wet bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties is van toepassing op elke overeenkomst.

Afhalen goederen

Goederen kunt u gratis in overleg ophalen van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Ophalen op maandag is niet mogelijk.

Leveringen

De levertijd van een product wordt op de webpagina weergegeven. Bestellingen die op werkdagen worden geplaatst, worden (indien op voorraad) binnen 5 werkdagen geleverd. De levertijd geld als indicatie en niet als fatale termijn. Wanneer een door Kantoorkastenshop.nl aangewezen transporteur goederen bij de koper moet leveren, is de aflevering net achter de 1e deur op de begane grond van het pand. Koper dient de goederen bij ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen.

Transport en verzendkosten

€ 35,- transportkosten bij aflevering ma-vr op één adres net achter de eerste deur
€ 80,- bij orders, afgeleverd op een gewenste dag, op één adres net achter de eerste deur
€ 120,- bij orders, afgeleverd binnen een vast tijdskader van minimaal 2 uur, op één adres net achter de eerste deur
Voor kluizen en brandkasten geldt een nader overeen te komen tarief
Voor pakketten tot 30kg geldt het tarief van TNT Nederland

Montage / inhuizen

Kosten voor montage / inhuizen tegen 6% van het bruto verkoopbedrag excl. BTW, met een minimum van € 75,-. Voor kluizen en brandkasten geldt een nader overeen te komen tarief. Voor bestellingen die moeten worden gemonteerd, dient koper een contactpersoon en een telefoonnummer aan ons te melden. Koper is verantwoordelijk voor elk oponthoud onder welke vorm dan ook die tijdens de montage, inhuizen en andere werkzaamheden ontstaan. Eventuele claims en kosten die door ingehuurde partijen van Kantoorkastenshop.nl naar aanleiding van het oponthoud worden ingediend, zijn voor rekening van de koper.

Reclames

Dienen binnen 36 uur na aflevering per telefoon of e-mail aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde goederen gefactureerd en na retour ontvangst ( alléén in originele verpakking ) gecrediteerd.

Reparaties

Reparaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als deze zijn voorzien van een originele Kantoorkastenshop.nl reparatiebon en een kopie van de factuur. Een kopie van de factuur is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de reparatie onder garantie valt.

Retourzendingen

Worden alleen geaccepteerd met toestemming van Kantoorkastenshop.nl. Opdrachten van producten, die door de koper verkeerd besteld zijn, nemen wij alleen retour in originele verpakking. Na acceptatie door Kantoorkastenshop.nl volgt een creditering, waarbij 20% in mindering wordt gebracht voor de gemaakte kosten met een minimum van € 100,- excl. BTW. Producten kunnen door koper alleen worden geretourneerd met een aan koper verstrekte originele Kantoorkastenshop.nl retourvrachtbrief. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper. Retouren zonder originele verpakking en originele Kantoorkastenshop.nl retourvrachtbrief worden niet meer gecrediteerd. Bij bestelde producten, die niet in het voorraad assortiment van Kantoorkastenshop.nl voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk.

Geschillen

Op deze algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.